Narodna knjižnica Dugopolje

Natječaji

Otvoreni natječaji u NKD

6.10.2021.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice u Dugopolju

 

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19), članka 21. Statuta Narodne knjižnice u Dugopolju od 21. srpnja 2020. godine  i Odluke Općinskog vijeća Općine Dugopolje o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice u Dugopolju („Službeni vjesnik Općine  Dugopolje“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Dugopolje, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Narodne knjižnice u Dugopolju

 

 1. Uvjeti: Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– najmanje pet godina rada u knjižnici

– položen stručni knjižničarski ispit

– posjedovanje stručnih, radnih  i organizacijskih sposobnosti

– hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

 

 1. Uz pisanu prijavu na natječaj(obvezno sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i adresu elektroničke pošte) kandidati moraju priložiti:

-životopis (vlastoručno potpisan)

-dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stručnoj spremi)

-dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji i/ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.)

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– prijedlog četverogodišnjeg  plana rada i programa razvoja Knjižnice (vlastoručno potpisan)

 

 1. Ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Općinsko vijeće Općine Dugopolje na vrijeme od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan/a.

 

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/

 

 1. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ dok će se sam natječaj objaviti na web stranicama Narodne knjižnice u Dugopolju i Općine Dugopolje.

 

 1. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Narodne knjižnice u Dugopolju- NE OTVARATI.“, na adresu: Općina Dugopolje, Trg F. Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

 

 1. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 1. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Dugopolje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Dugopolje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 1. Općina Dugopolje zadržava pravo da prema potrebi provede intervju za kandidate čije su prijave potpune i pravovremene. Kandidati će biti pozvani na intervju putem e-mail adrese koju navedu u prijavi. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

KLASA:612-01/21-10/02

URBROJ: 2180/04-02/1-21-3

Dugopolje, 24. rujna 2021.god.

 

                                                                                          Predsjednik Općinskog Vijeća

 

                                                                                                        Alen Smodlaka

 

Datoteka za preuzimanje:

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice u Dugopolju

 

Obavijesti o provedenim natječajima u NKD

 

Skip to content